Home

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)   16/12/2014

"ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ การจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก..."
อ่าน

ECHA ประกาศ CANDIDATE LIST เพิ่มอีก 54 ตัว 19/12/2012

"เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ECHA ประกาศ Candidate List เพิ่มอีก 54 รายการ รวมสารเคมีที่ใน Candidate List ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2555 มี 138 รายการ ..."
อ่าน PDF

สัมมนาเพื่อการเตือนภัย “Global Approach to New Chemicals Regulation” 10/02/2011

" สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ..."
อ่าน PDF

กฎหมาย CLP ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรม 01/09/2010

"ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการส่วนใหญ่คงรู้จักหรือคุ้นเคยกับกฎหมาย REACH ..."
อ่าน PDF