Safety Data Sheet (SDS)
Safety Data Sheet (SDS)

 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย หรือ Safety Data Sheet (SDS)

เป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลเฉพาะของสารเคมี/เคมีภัณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัดและการจัดการอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย

SDS หรือ MSDS (Material Safety Data Sheet) นั้นเป็นเอกสารเพื่อใช้สื่อสารข้อมูลความเป็นอันตรายของสารเคมีเหมือนกัน อาจต่างกันตรงเพียงการเรียกชื่อ โดยอเมริกาจะเรียกเอกสารนี้ว่า MSDS ส่วนยุโรปจะเรียก SDS ในปัจจุบันมีการกำหนดรูปแบบของ SDS ที่แน่นอนและใช้เป็นระบบเดียวกันทั่วโลกผ่าน Golbally Harmonised System (GHS)

โดยสารเคมีที่ต้องมี SDS ได้แก่

 

  • สารเคมีอันตราย (Hazardous substances)
  • เคมีภัณฑ์อันตราย (Hazardous mixtures)
  • เคมีภัณฑ์ไม่อันตราย (Non-hazardous mixtures)ที่ประกอบด้วยสารเคมีอันตรายเกินกว่าความเข้มข้นที่กำหนด (threshold limit)