สัมมนาเพื่อการเตือนภัย “Global Approach to New Chemicals Regulation”
สัมมนาเพื่อการเตือนภัย “Global Approach to New Chemicals Regulation”
10/02/2011 PRINT PDF

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Œสัมมนาเพื่อการเตือนภัย“Global Approach to New Chemicals Regulation”(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

     สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้ดำเนินการโครงการสร้างระบบข้อมูล องค์ความรู้ และการเตือนภัยด้านมาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมแก่อุตสาหกรรมไทย เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ของตลาดส่งออกที่สำคัญที่จะบังคับใช้ในอนาคต จึงจัดสัมมนาเพื่อการเตือนภัย“Global Approach to New Chemicals Regulation”วันอังคารที่ 8มีนาคม 2554ณ ห้องธาราเทพฮอลล์ ชั้น 2 อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ หากสมาชิกท่านใดสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการประชุม และลงทะเบียนได้ที่

http://www.masci.or.th/news_details_th.php?id=110 (รับจำนวนจำกัด)

 

 

  อบรมหลักสูตร  บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

 

          ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551ได้กำหนดให้บุคลากรเฉพาะคือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในเรื่องการเก็บรักษาวัตถุอันตราย จะต้องสอบผ่านการทดสอบวัดความรู้หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด (ไม่ต่ำกว่า80%)โดยสถานประกอบการวัตถุอันตรายที่ต้องมีบุคลากรเฉพาะ ได้แก่

 

1.  ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ที่มีวัตถุอันตรายชนิดที่ 1ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3
          ปริมาณรวมตั้งแต่ 1,000 ตัน/ปี ขึ้นไป

2.ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่มีพื้นที่การเก็บรักษาวัตถุอันตรายตั้งแต่ 300ตารางเมตรขึ้นไป

3. ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่เป็นวัตถุไวไฟหรือวัตถุออกซิไดซ์และ
          วัตถุเปอร์ออกไซด์

 

โดยประกาศกรมโรงงานฯ นี้จะบังคับใช้วันที่ 18เมษายน 2554ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ก่อนเข้ารับการทดสอบ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการติวเข้มเชิงวิชาการพร้อมฝึกทำโจทย์จากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง

 

อบรมหลักสูตร ‘บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย” จะจัดวันที่ 17มีนาคม 2554ณ โรงแรม The Heritage Bangkok (สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี) รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการ และลงทะเบียนอบรมได้ที่http://www.aida-2010.com/หลักสูตรที่จัดอบรม/บุคลากรเฉพาะ-กรอ.html

(รับจำนวนจำกัด)

 

          สาระการอบรม

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายของกระทรวงอุตสาหกรรม และแนวทางปฏิบัติ
  • บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
  • สถานที่เก็บรักษา
  • การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการเก็บรักษา
  • เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี
  • มาตรการป้องกัน
  • ข้อกำหนดพิเศษ
  • การเก็บรักษานอกอาคาร
  • ฝึกทำแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย