ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
16/12/2014 PRINT
 
 
 
 
                  
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ
 
การจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก
 
 
 
          ตามที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักโลจิสติกส์ ได้จัดทำ “โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก”  โดยมอบหมายให้   บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรทเตด ดีวิลอปเมนท์ เอเจนซี่ จำกัด    เป็นที่ปรึกษาโครงการ   ในการนี้ทางโครงการได้จัดให้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ภายใต้โครงการดังกล่าว เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และแนวทางการพัฒนาไปสู่การเป็นโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain) โดยได้นำเทคนิคของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร มาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถ.เพลินจิต กรุงเทพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คิอ
  • ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2558
  • ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2558

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมครบทั้ง 4 วัน

           กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะมอบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าอบรม องค์ความรู้ ซึ่งสามารถนำไปประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) (องค์การมหาชน) ตามข้อกำหนดของ อบก.
           
           ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่าที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดการอบรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ คลิก
 
ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม คลิก
 
ดาวน์โหลดแผนที่สถานที่จัดอบรม คลิก
 
ลงทะเบียนเข้าอบรม คลิก