CLP คืออะไร
CLP คืออะไร

 

กฎหมาย CLP

    สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้การจำแนกประเภทและติดฉลากสารเคมี/เคมีภัณฑ์ฉบับใหม่ (Regulation EC no. 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures: CLP) เมื่อวันที่  20 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยกฎหมายนี้เป็นการดำเนินงานตามระบบสากลการจัดกลุ่มและ ติดฉลากเคมีภัณฑ์  (Globally Harmonized System: GHS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี/เคมีภัณฑ์ ให้สอดคล้องกันทั้งสหภาพยุโรป ทั้งนี้การสื่อสารความเป็นอันตรายจะทำผ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) หรือฉลากสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (Labelling) กฎหมาย CLP มีข้อกำหนดบางส่วนที่มีการแก้ไขจากข้อกำหนดของ REACH ดังนั้น กฎหมายในทางปฏิบัติแล้วจึงควรศึกษาและพิจารณากฎหมายทั้งสองฉบับนี้ควบคู่กันไป  

    CLP มีกำหนดเวลาที่น่าสนใจ ได้แก่

     - 1 ธันาวาคม 2553 เส้นตายสำหรับ (re) Classification สำหรับสารเคมี

     - 3 มกราคม 2554 (ในทางปฏิบัติ คือวันที่ 24 ธันวาคม 2553) เส้นตายแรกของการจดแจ้งการสำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี 
       (notification to the Classification and Labelling inventory : จดแจ้ง C&L) สำหรับสารเคมีที่วางตลาดในสหภาพยุโรปก่อน 1 ธันวาคม
        2553

     - 1 มิถุนายน 2558 เส้นตายสำหรับ (re) Classification สำหรับเคมีภัณฑ์

 

หมายเหตุ : การจดแจ้ง C&L ไม่เหมือนการจดแจ้งสารเคมีในผลิตภัณฑ์ของ REACH