ข่าวประชาสัมพันธ์

  
ขอเชิญให้ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย (อ่านต่อ)
  
ผลการดำเนินการ
ติดต่อเรา
สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โทร. 0 2202 4225-7,0 2202 4248
โทร. 0 2202 4089, 0 2202 4230

http://www.diw.go.th