Services

งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System)

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน นำไปสู่การขยายตัวทางการค้าไร้พรมแดนและทวีความรุนแรงมากขึ้น การพัฒนาดังกล่าวไม่ใช่เป็นเพียงแค่การพัฒนาด้านสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว แต่การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการให้ก้าวไปสู่ความได้เปรียบทางการค้า การจัดระบบข้อมูลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงประสิทธิภาพจากกระบวนการผลิต การใช้และมูลค่าของทรัพยากร การสูญเสีย ต้นทุนสินค้าและการบริหารจัดการ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาวางแผนการผลิต รวมไปถึงการบริหารจัดการวัตถุดิบให้เกิดการสูญเสียต้นทุนและทรัพยากรโดยไม่จำเป็น นอกจากระบบสารสนเทศยังช่วยบริหารจัดการสินค้าคงคลังซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้โยตรงจากข้อมูลผลิตภัณฑ์จากฝ่ายผลิต ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้แล้ว ในโลกปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารซึ่งไม่เพียงจำกัดเพียงแค่การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถานประกอบการเท่านั้น หากแค่การบริโภคข้อมูลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มลูกค้า หรือผู้บริโภค ก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของสังคมโลกเสมือนกับจะเป็นสิ่งที่บังคับให้ผู้ผลิตต้องหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจำเป็นต้องมีการส่งต่อข้อมูลระหว่างผู้ผลิตกับผู้ผลิต (B2B) หรือระหว่งผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค (B2C) และต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่นการจัดทำฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 ที่เรียกว่า “ฉลากคาร์บอน” ซึ่งนับเป็นข้อกีดกันทางการค้าและจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรการผลิตตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่การจัดให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบต้นทางจน ผ่านกระบวนการผลิต จนกระทั่งส่งเป็นสินค้า ทั้งนี้หากผู้ผลิตสินค้ามิได้มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำฉลากดังกล่าว แต่หากผู้ผลิตมีการส่งสินค้าของตนให้กับผู้ผลิตปลายน้ำ (Down Stream) ที่ให้ความสำคัญกับการจัดทำฉลากสิ่งแวดล้อม ก็ไม่อาจปฏิเสธที่จะต้องส่งผ่านข้อมูลให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าปลายน้ำได้ มิเช่นนั้นลูกค้าอาจตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตรายอื่นที่มีการส่งต่อข้อมูลอย่างชัดเจน

ประโยชน์ที่ได้จากการบริหารจัดการข้อมูล หรือ MIS

  • พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรเพื่อการบริหารจัดการด้านการผลิต เพื่อการบริหารจัดการรวบรวม วิเคราะห์ และแปรผลข้อมูล ด้านประสิทธิภาพการผลิต การใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • วิเคราะห์ผลที่ได้จากการใช้งานโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการฯ ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ในขณะที่มีการลดปริมาณการใช้พลังงานซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตหลัก
  • ได้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการผลิต (Key Performance Index: KPI) เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ทรัพยากรสำหรับสายการผลิต
  • ได้แนวทางและวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ให้สอดรับกับมาตรการด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ